Ikuti Isa dan Islam di Facebook Ikuti Isa dan Islam di Tweeter

Pemberian Zakat / Sedekah

sedekah

Islam
Kristen

QS 2:43 menyuruh “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. Demikianlah orang Islam wajib mengeluarkan zakat menjelang akhir bulan Ramadhan. Ini dianggap pelengkap ibadah puasa. Memberi zakat adalah rukun ketiga dari Rukun Islam. Hukum zakat wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Cara pemberian zakat diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah.

***

Orang-orang tertentu berhak menerima zakat seperti misalnya orang miskin, orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan, budak yang ingin memerdekakan diri, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dll. Orang kafir, yaitu orang yang bukan Islam, tidak berhak menerima zakat.

***

Zakat berfaedah karena akan mendekatkan pemberi kepada Tuhan dan juga mendapat pahala besar yang berlipat ganda “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS: Al Baqarah: 276). Zakat juga merupakan sarana penghapus dosa. Demikian dengan memberi zakat seorang berharap menambah amal untuk hari kiamat.

Isa Al-Masih menyuruh umatnya supaya jangan kamu memberi sedekah di hadapan orang supaya dilihat mereka. Sedekah perlu diberi secara tersembunyi supaya jangan dipuji orang (Injil, Matius 6:1-4). Dorongan memberi sedekah ialah mengingat kasih Kalimat Allah yang walaupun kaya, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang miskin dan menderita dalam belenggu dosa.

***

Isa Al-Masih dan Injil mengajar agar sedekah diberi kepada semua orang, baik teman maupun musuh, baik orang percaya maupun orang kafir. Orang Kristen tidak boleh membeda-bedakan. Jikalau orang memerlukan bantuan orang Kristen wajib membantu dia sedapatnya. Inilah salah satu sebab negara Kristen membantu negara Islam pada waktu ada malapetaka.

***

Pemberi sedekah tidak menambah amal. Orang Kristen Injili tidak diselamatkan oleh amal, ia diselamatkan oleh anugerah (Injil, Surat Efesus 2:7-8). Demikian pemberian sedekah tidak mendekatkannya kepada Allah. Karena Allah adalah Bapanya, ia memberi sedekah sebagai tanda terima kasih kepada Allah dan dengan hati penuh sukacita (Injil, Surat II Korintus 9:7).

Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan atas artikel ini, silakan menghubungi kami dengan cara klik link ini.

Berhubung banyak komentar yang masih belum kami balas, untuk sementara komentar tidak diterima.

Comments  

# ummi 2011-04-13 15:29
*
Zakat itu wajib bagi kaum muslim yg mampu, zakat itu ada macam-macam.

Zakat fitrah yang dikeluarkan saat Ramadhan hukumnya wajib dan diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Sedangkan zakat harta wajib bagi orang yang telah memenuhi ketentuan nasab (jumlah harta yang wajib dizakatkan).

Anda bilang Islam pilih kasih.
Contoh : seandainya zakat dibagikan ke semua orang, bayangkan orang kaya juga diberi, bagaimana jadinya? Pasti orang kaya tersebut merasa itu menghina.

Dalam Islam tidak ada larangan membantu orang non Muslim, tapi yang sifatnya zakat wajib tidak akan diberi kepada non Muslim, dengan alasan orang islam yang mau merayakan hari raya harus dipastikan semua bergembira dan memiliki makanan yang cukup.
# Staff Isa dan Islam 2011-04-25 10:34
~
Saudara Ummi, kami tidak mengatakan bahwa umat Islam itu pilih kasih. Kami mengatakan bahwa umat Kristen diperintahkan untuk menolong dan memberi kasih pada setiap orang, baik apakah dia itu umat Kristiani atau bukan.

Kami mendengar bahwa bukan hanya umat Muslim dilarang memberi kepada umat non-Muslim, bahkan untuk memberi ucapan selamat juga dilarang.

Bandingkan dengan ucapan Isa Al-MAsih bahwa kita harus mengasihi semua orang, dan bahkan terhadap musuh kita. Kita diperintahkan untuk berdoa bagi siapa yang memusuhi kita. (Injil, Rasul Besar Matius 5:44).
~
CA
# fisa 2011-05-05 22:11
*
Umat Kristiani tidak diselamatkan oleh amal, ia diselamatkan oleh anugerah. (Injil, Surat Efesus 2:7-8).

Betulkah?

Bagaimana dengan ayat dalam Lukas 18:22-24, di mana Isa Al-Masih menyuruh seorang pemuda menjual harta miliknya dan memberikannya pada orang miskin?
# oci 2011-05-06 12:30
Quoting Staff Isa dan Islam:
~
Saudara Ummi, kami tidak mengatakan bahwa umat Islam itu pilih kasih. Kami mengatakan bahwa umat Kristen diperintahkan untuk menolong dan memberi kasih pada setiap orang, baik apakah dia itu umat Kristiani atau bukan.

Kami mendengar bahwa bukan hanya umat Muslim dilarang memberi kepada umat non-Muslim, bahkan untuk memberi ucapan selamat juga dilarang.

Memberi selamat apa maksudnya? Kalau memberi selamat karena lulus UMPTN, selamat karena penerimaan kerja, selamat atas kelahiran anak, tentu tidak dilarang. Tetapi selamat atas kelahiran Tuhan anda, tentu dilarang karena sama saja hal itu mengakui bahwa Tuhan anda dilahirkan ke dunia untuk menghapus dosa manusia.
# Staff Isa dan Islam 2011-05-11 09:27
~
Saudara Oci, sebagian umat Islam bahkan menganggap ucapan selamat ulang tahun dan semua ucapan lain dianggap sebagai hal yang tabu. Karena hal itu berarti menginginkan kejayaan orang 'kafir'.

Apakah Saudara setuju akan penafsiran seperti ini atas kitab Saudara? Bukankah umat Islam mengatakan bahwa kitab Saudara memakai satu bahasa, sehingga tidak mungkin arti dan maksudnya menjadi berbeda-beda?

Bagi kami, penerjemahan dilakukan justru agar Kitab Suci bisa lebih dimengerti oleh setiap umat, dan bukan hanya kalangan terpelajar. Dan penerjemahan adakalanya diganti kata-katanya sehingga arti menjadi lebih akurat sesuai dengan perkembangan bahasa. Hal ini tidak lantas mengakibatkan makna dalam Kitab Suci menjadi berubah. Justru makin membuat agar maknanya makin tepat dan akurat.
~
CA
# muhammad nabi q. 2011-05-13 12:00
*
Ada pandangan sederhana cara Allah menciptakan manusia yaitu:

1) Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu (Adam).

2) Allah menciptakan manusia ada ayah tanpa ibu (Siti Hawa)

3) Allah menciptakan ada ibu tanpa ayah (Isa Al-Masih).

4) Allah menciptakan manusia dengan ibu dan ayah (Muhammad, saya, anda, dan semua manusia di muka bumi ini).
# Warnoto Fisika 2011-05-15 10:59
*
Orang kafir tak berhak menerima zakat fitrah, karena zakat ini berdimensi ritual. Tapi orang kafir wajib diberi jaminan oleh negara islam dari dana amal lainnya selain fitrah.
# Staff Isa dan Islam 2011-06-07 18:15
~
Saudara Warnoto, sesungguhnya Al-Kitab mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi dan jangan membeda-bedakan.

Al-Kitab bahkan mengajarkan kasih sayang, bahwa kita tidak boleh menyebut sesama manusia sebagai seorang yang kafir.

Isa Al-Masih berkata: "Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala" (Injil, Rasul Besar Matius 5:22).

Dengan demikian, Isa Al-Masih mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi dan tidak membuat perbedaan-perbe daan di antara kita yang dapat membuat segala sesuatu menjadi bermasalah, padahal kita sama-sama adalah makhluk ciptaan Allah.
~
CA
# nureen rafi 2011-05-15 17:40
*
Zakat itu wajib dari muslim yang kaya dengan jumlah tertentu untuk diberikan pada umat yang layak menerima. Untuk non-muslim, mereka layak menerima sodeqah dan bantuan lainnya. Staf isa tak berhak menilai konsep ibadah Islam. Anda hanya boleh bertanya, bukan membuat penilaian.
# Staff Isa dan Islam 2011-06-07 18:19
~
Saudara Nureen Rafi, kami berterima kasih kepada Saudara yang telah memberikan komentar di tempat ini. Sebagian dari tanggapan kami terhadap apa yang Saudara tulis, dapat Saudara baca di atas sebagai jawaban kami terhadap Saudara Warnoto.

Kami juga tidak merasa berhak untuk memberikan penilaian bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kami hanya menyajikan pandangan dan pendapat kami. Artikel kami di atas menyampaikan perbandingan perbedaan pandangan umat Kristiani dan umat Islam di dalam hal pemberian kepada orang lain. Bukan menyampaikan kesalahan satu pihak, siapapun itu.

Kami tidak berupaya mau menyamakan ataupun mencoba untuk membedakan keduanya. Kami hanya menyajikan perbandingan untuk dapat dipelajari dan direnungkan bersama.
~
CA
# hen 2012-03-14 16:29
*
Untuk berkenaan ibadah apa saja, Islam dan Nasrani yang sekarang tidak bisa dibandingkan karena sudah beda kitab sucinya. Memang kami mengimani Isa sebagai nabi tetapi bukan Yesus. (Yesus merupakan murid Nabi Isa yang disamarkan oleh Allah menjadi mirip Nabi Isa) dan Nabi Isa bukan anak Tuhan, tetapi manusia yang ditunjuk sebagai Nabi.

Bagi Allah SWT gampang untuk membuat manusia tanpa ayah atau tanpa ayah dan ibu (Nabi Adam), tetapi Allah SWT tidak menjadikan Nabi Adam sebagai anak Tuhan.
# Staff Isa dan Islam 2012-07-31 19:40
~
Saudara Hen,

Kami setuju dengan pendapat saudara, Islam dan Kristen memang mempunyai tata cara ibadah tersendiri. Demikian juga dengan kitab sucinya. Dan hal ini pula-lah yang membuat kami ragu apakah benar Al-Quran adalah kitab suci dari Allah. Sebab isi kitab suci banyak yang bertentangan dengan kitab-kitab Allah sebelumnya.

Sebab secara logika, mungkinkah Allah akan memberi dua pengajaran yang saling bertolak-belaka ng? Jelas tidak bukan!

Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah satu pribadi yang sama. Hanya berbeda penyebutan saja dikarenakan latar belakang bahasa yang berbeda, sehingga Yesus bukanlah murid nabi Isa seperti yang saudara sampaikan.

Orang Islam selalu mengartikan kata “anak Allah” sebagai anak bioligis. Jelas hal ini salah. Kata “anak Allah” yang dikenal dalam iman Kristiani, hanyalah arti kiasa atau figuratif.

Isa Al-Masih disebut Anak Allah karena Ia dengan sempurna menyatakan Allah kepada manusia. Yaitu cinta kasih, kesucian, dan keselamatan dari Allah bagi manusia.
~
SO
# The Illuminati 2012-07-12 01:21
*
[2:271] Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikann ya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesal ahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
# Staff Isa dan Islam 2012-07-19 13:27
~
Firman Allah dalam Kitab Suci, “Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya” (Injil, Rasul Besar Matius 6:2).

Isa Al-Masih mengajarkan, dalam memberi sedekah kita tidak perlu menampakkan atau mencanangkan hal tersebut. Cukup Allah yang tahu.

Dan lagi, tujuan pengikut Isa Al-Masih memberi sedekah bukan untuk menghapus sebagian kesalahan-kesal , tetapi sebagai bentuk kasih mereka kepada sesama.
~
SO
# Aam Amanah 2012-08-16 20:55
*
Zakat itu artinya suci/ bersih, bisa berupa zakat harta dan zakat/fitrah, diatur oleh sunnah. Dalam harta kita ada hak orang miskin dan itu wajib dikeluarkan untuk mensucikan harta dan diri kita. Sedang sedekah tidak ada ketentuan khusus cara pengeluarannya, berapa jumlahnya, dan kapan waktunya.

Al-Quran hanya menjelaskan "sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan " (Qs 2:271) atau hadist "tangan kanan memberi tangan kiri tak boleh tahu". Berapa jumlahnya? "lebih dari keperluan".

Al-Quran dan hadist, Abu Bakar menyediakan seluruh hartanya, Nabi Muhammad mengatakan 1/3-nya sudah cukup. Asnaf Muzakki, salah satunya fakir dan miskin tidak pandang itu Muslim atau non-Muslim. Bukankah Al-Quran itu untuk seluruh manusia? (Qs 2:185) Hadist.
# Staff Isa dan Islam 2012-08-18 11:30
~
Saudara Aam Amanah,

Terimakasih atas penjelasan saudara di atas. Kami setuju dengan kalimat saudara “sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan ". Namun sayangnya, dalam prakteknya banyak orang yang memberi zakat dengan sengaja menggadang-gada ngkannya. Supaya orang lain melihat bahwa mereka seorang yang soleh karena telah melakukan perintah agama.

Mungkin tipe orang seperti inilah yang disebut Yesus sebagai orang munafik.

“Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya” (Injil, Rasul Besar Matius 6:2).

Dan saudara Aam, dari artikel di atas, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa tujuan orang Islam memberi zakat atau sedekah berbeda dengan tujuan orang Kristen. Bila orang Islam melakukannya agar mendapat pahala untuk masuk sorga, tidak demikian dengan orang Kristen.

Orang Kristen memberi sedekah karena terdorong oleh rasa belas kasih. Bukan karena ingin mendapat pahala dan masuk sorga. Karena ketika seseorang menerima Isa Al-Masih sebagai satu-satunya Juruselamat, saat itulah dia telah menerima jaminan keselamatan sorgawi.
~
SO
# teo 2013-02-13 11:45
*
Quote # Staff Isa dan Islam 2011-07-25 15:29
~
Ayat di atas disampaikan oleh Isa Al-Masih, bukan bertujuan agar pemuda yang disebut dalam ayat tersebut selamat. Melainkan, Isa Al-Masih ingin melihat apakah pemuda itu benar-benar ingin mengikuti-Nya lebih dari apapun termasuk harta bendanya.

Mohon pencerahan kalimat di atas: Kalau pemuda tersebut benar-benar mengikuti lantas tidak selamat bagaimana?
# Staff Isa dan Islam 2013-04-11 20:39
~
Saudara Teo, agar lebih jelas saya copy di sini ayatnya dengan lengkap:

“Mendengar itu Yesus berkata kepadanya: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kaulakukan: juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah” (Injil, Rasul Lukas 18:22-24).

Pada ayat ini sudah jelas dikatakan pemuda itu tidak mau menjual hartanya. Dengan kata lain, dia lebih memilih hartanya daripada harta kekal di sorga. Kami rasa ini sudah cukup jelas, bukan?

Perhatikan dua ayat berikut, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri” (Injil, Surat Efesus 2:8-9).

“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan" (Injil, Kisah Para Rasul 4:12).

Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan sorgawi bukan hasil usaha manusia dari amal dan ibadah yang dilakukan. Keselamatan hanya ada di dalam Isa Al-Masih. Bila Kitab Suci Allah telah menyatakan demikian, masihkah kita harus meragukannya?
~
SO